close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TRANSKRYPCJA AKTÓW PRAWA CYWILNEGO

 • REJESTRACJA (UMIEJSCOWIENIE) WIETNAMSKICH AKTóW STANU CYWILNEGO W POLSKICH KSIĘGACH STANU CYWILNEGO

  Zdarzenia takie jak narodziny, śmierć czy zawarcie związku małżeńskiego podlegają rejestracji przez urzędy państwowe, a na ich dowód wydawane są dokumenty potwierdzające ich zaistnienie, nazywane aktami stanu cywilnego. Zdarzenia takie, jeżeli powstają w Polsce podlegają automatycznej rejestracji w Urzędach Stanu Cywilnego. Jeżeli zaś zaistniały za granicą, rejestrowane są we właściwych urzędach tego państwa i nie znajdują odzwierciedlenia w polskich księgach stanu cywilnego.
   
  Aby zdarzenie stanu cywilnego, które zaistniało za granicą było również odnotowane w polskich urzędach należy je tam zarejestrować. Zarejestrowanie takiego zdarzenia, wpisanie go do polskich ksiąg stanu cywilnego i wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego jego zaistnienie jest nazywane transkrypcją albo umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego.

  Wietnamski akt stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) można umiejscowić (zarejestrować) w urzędzie stanu cywilnego w Polsce:

  • właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju (w przypadku rejestracji aktu urodzenia właściwe jest miejsce zamieszkania jednego z rodziców dziecka, w przypadku rejestracji aktu małżeństwa - miejsce zamieszkania jednego z małżonków),
  • właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju (w przypadku rejestracji aktu urodzenia dziecka właściwe jest ostatnie miejsce zamieszkania jednego z rodziców, a w przypadku rejestracji aktu małżeństwa - ostatnie miejsce zamieszkania jednego z małżonków),
  • w razie gdy wnioskodawca nie zamieszkiwał w kraju właściwy jest:

  Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście
  ul. Gen. Andersa 5
  tel. +48 22 227 40 40

  Rejestracji wietnamskich aktów stanu cywilnego można dokonać na trzy sposoby - osobiście, przez pełnomocnika albo za pośrednictwem Ambasady.

  Rejestracja aktów urodzenia w polskich księgach stanu cywilnego

  Umiejscowienia aktu urodzenia można dokonać osobiście podczas pobytu w kraju. W tej sytuacji do właściwego urzędu stanu cywilnego w Polsce należy dostarczyć:

  • wietnamski odpis aktu urodzenia poświadczony przez polskiego Konsula w Hanoi
  • tłumaczenie wietnamskiego aktu stanu cywilnego, tłumaczenie to powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź też poświadczone przez konsula (w tym celu należy dostarczyć do Ambasady wierne tłumaczenie dokumentu wraz z jego oryginałem, które konsul następnie poświadczy),
  • akty urodzenia obojga rodziców,
  • akt małżeństwa rodziców,

  W przypadku wystąpienia do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego drogą pocztową, do dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć wniosek do właściwego kierownika USC - podpis na takim wniosku musi być poświadczony przez konsula (wniosek dostępny w Ambasadzie RP w Hanoi).

  Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku Urząd Stanu Cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu Urząd Stanu Cywilnego sporządza polskie odpisy aktu stanu cywilnego. Odpisy te są wydawane zainteresowanemu wraz z decyzją kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, doręczenie ich następuje za pośrednictwem Ambasady. 

  Umiejscowienia aktu urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika

  Pełnomocnikowi w kraju należy wysłać dokumenty, o których była mowa oraz wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o transkrypcję aktu - podpisy na oświadczeniu i wniosku muszą być poświadczone przez konsula - a także pełnomocnictwem do występowania w tej sprawie przed kierownikiem USC. W przypadku, gdy pełnomocnikiem, który będzie rejestrował akt stanu cywilnego w Polsce jest ktoś z najbliższej rodziny - wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci), rodzeństwo, współmałżonek - osoba ta nie musi okazywać pełnomocnictwa do dokonania tej czynności w urzędzie stanu cywilnego. Natomiast gdy pełnomocnik nie należy do ww. kręgu osób, musi on przedstawić w urzędzie stanu cywilnego pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. Podpis na takim pełnomocnictwie musi być poświadczony przez konsula.

  Umiejscowienia aktu urodzenia można dokonać również za pośrednictwem Ambasady

  • W tej sytuacji do Ambasady RP w Hanoi należy dostarczyć wszystkie wyżej wymienione dokumenty. Należy również uiścić opłatę konsularną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych (patrz informacja dot. opłat konsularnych).

  Doręczenie ww. dokumentów następuje za pośrednictwem Ambasady. Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy wynosi 2 miesiące.

  Rejestracja aktów małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego

  Umiejscowienia aktu małżeństwa można dokonać osobiście podczas pobytu w kraju. W tej sytuacji do właściwego urzędu stanu cywilnego w Polsce należy dostarczyć:

  • wietnamski odpis aktu małżeństwa poświadczony przez konsula,
  • tłumaczenie wietnamskiego aktu stanu cywilnego, tłumaczenie to powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź też poświadczone przez konsula,
  • akty urodzenia obojga małżonków,
  • oświadczenia o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i przez ich dzieci (podpisy muszą być poświadczone przez konsula lub kierownika urzędu stanu cywilnego).

  W przypadku wystąpienia do kierownika urzędu stanu cywilnego drogą pocztową, do dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć wniosek do właściwego kierownika USC - podpis na takim wniosku musi być poświadczony przez konsula (wniosek dostępny w Ambasadzie RP w Hanoi).

  Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku, Urząd Stanu Cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu, Urząd Stanu Cywilnego sporządza polskie odpisy aktu stanu cywilnego. Odpisy te są wydawane zainteresowanemu wraz z decyzją kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, doręczenie ich następuje za pośrednictwem Ambasady.

  Umiejscowienia aktu małżeństwa można dokonać przez pełnomocnika

  Pełnomocnikowi w kraju należy wysłać dokumenty wymienione wyżej wraz z oświadczeniem o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci oraz wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o transkrypcję aktu - podpisy na oświadczeniu i wniosku muszą być poświadczone przez konsula - a także pełnomocnictwem do występowania w tej sprawie przed kierownikiem USC. W przypadku, gdy pełnomocnikiem, który będzie rejestrował akt stanu cywilnego w Polsce jest ktoś z najbliższej rodziny - wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci), rodzeństwo, współmałżonek - osoba ta nie musi okazywać pełnomocnictwa do dokonania tej czynności w urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli pełnomocnik nie należy do ww. kręgu osób, musi on przedstawić w urzędzie stanu cywilnego pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. Podpis na takim pełnomocnictwie musi być poświadczony przez konsula.

  Umiejscowienia aktu małżeństwa można dokonać za pośrednictwem Ambasady

  • W tej sytuacji do Ambasady RP w Hanoi należy dostarczyć wszystkie dokumenty wymienione wcześniej oraz okazać paszporty małżonków (do wglądu). Należy również uiścić opłatę konsularną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych (patrz informacja dot. opłat konsularnych). 

  Doręczenie ww. dokumentów następuje za pośrednictwem Ambasady. Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy wynosi 2 miesiące.

  Rejestracja aktów zgonu w Polskich księgach stanu cywilnego

  Umiejscowienia aktu zgonu można dokonać osobiście podczas pobytu w kraju. W tej sytuacji do właściwego urzędu stanu cywilnego w Polsce należy dostarczyć:

  • wietnamski odpis aktu zgonu poświadczony przez konsula,
  • tłumaczenie wietnamskiego aktu stanu cywilnego, tłumaczenie to powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź też poświadczone przez konsula,

  W przypadku wystąpienia do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego drogą pocztową, do dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć wniosek do właściwego kierownika USC - podpis na takim wniosku musi być poświadczony przez konsula (wniosek dostępny w Ambasadzie RP w Hanoi).

  Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku Urząd Stanu Cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu Urząd Stanu Cywilnego sporządza polskie odpisy aktu stanu cywilnego. Odpisy te są wydawane zainteresowanemu wraz z decyzją kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, doręczenie ich następuje za pośrednictwem Ambasady.

  Umiejscowienia aktu zgonu można dokonać przez pełnomocnika

  Pełnomocnikowi w kraju należy wysłać dokumenty wymienione wyżej oraz wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o transkrypcję aktu - podpisy na oświadczeniu i wniosku muszą być poświadczone przez konsula - a także pełnomocnictwem do występowania w tej sprawie przed kierownikiem USC. W przypadku, gdy pełnomocnikiem, który będzie rejestrował akt stanu cywilnego w Polsce jest ktoś z najbliższej rodziny - wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci), rodzeństwo, współmałżonek - osoba ta nie musi okazywać pełnomocnictwa do dokonania tej czynności w urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli pełnomocnik nie należy do ww. kręgu osób, musi on przedstawić w urzędzie stanu cywilnego pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. Podpis na takim pełnomocnictwie musi być poświadczony przez konsula.

  Umiejscowienia aktu zgonu można także dokonać za pośrednictwem Ambasady

  W tej sytuacji do Ambasady RP w Hanoi należy dostarczyć wszystkie dokumenty wymienione wyżej oraz okazać paszporty małżonków (do wglądu). Należy również uiścić opłatę konsularną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych(patrz informacja dot. opłat konsularnych). 

  Doręczenie ww. dokumentów następuje za pośrednictwem Ambasady. Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy wynosi 2 miesiące.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: