close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPŁATY ULGOWE I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 • Zgodnie z art. 8 i 9 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, określonym kategoriom obywateli przysługują zwolnienia lub ulgi w opłatach paszportowych.

  Ulgowa opłata (zniżka 50 %) przysługuje:  

  • uczniom i studentom do 26 roku życia - legitymacje szkolne i uniwersyteckie musza mieć datę ważności, jeśli takiej daty nie mają, należy dostarczyć pismo ze szkoły lub uczelni poświadczające, iż dana osoba jest uczniem lub studiuje w pełnym wymiarze godzin;
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowego obowiązku szkolnego;
  • emerytom, rencistom i kombatantom za okazaniem odpowiedniej, ważnej legitymacji albo odcinka emerytury lub renty.

  Nie pobiera się opłaty paszportowej od następujących osób:

  • które w dniu złożenia podania - kwestionariusza paszportowego, mają ukończone 70 lat;
  • emerytom i rencistom udającym się na długotrwałe leczenie lub operacje za granicę;
  • przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych;
  • które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby za granicą, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

  Obniżoną opłatę pobiera się:

  w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, obniżając opłatę przez odjęcie od opłaty obowiązującej w dniu złożenia kwestionariusza paszportowego jednej dziesiątej za każdy rok pozostający do upływu terminu ważności, z uwagi na:

  • zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu (po przedstawieniu decyzji administracyjnej, aktu małżeństwa);
  • zmianę wyglądu;
  • brak w paszporcie miejsca na wizy lub pieczęcie poświadczające przekroczenie granicy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: