close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 31 maja 2016

  Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają nabór do programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza - edycja 2016/2017.

  Obywatele Wietnamu mogą ubiegać się o stypendia na bezpłatne studia:

  • II stopnia (magisterskie) prowadzone w języku polskim (poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce) oraz
  • studia III stopnia (doktoranckie),

  prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (http://www.go-poland.pl/higher-education-institutions).

  Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania, wynosi 1 350 PLN miesięcznie.

   

   

  STUDIA II STOPNIA

  Stypendia oferowane na studia II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce (Informacje na temat obszarów wiedzy – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

  Kandydaci kończący studia będą zobowiązani do przekazania kopii świadectwa ukończenia studiów najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 r.

  Profil kandydata:

  - absolwent kierunków ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (studia I stopnia ukończone w 2015 lub 2016 roku); lub

  - aktualny student ostatniego roku studiów I stopnia (dotyczy roku akademickiego 2015/2016);

  - w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju, w którym został wydany dyplom, absolwent studiów magisterskich lub równoważnych, ukończonych w 2015 lub 2016 roku;

  - aktualny student ostatniego roku studiów magisterskich lub równoważnych (dotyczy roku akademickiego 2015/2016).

   

  Rekrutacja:

  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów na których chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tego samego obszaru wiedzy.

  Kwestionariusz kandydata należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (do pobrania pod adresem http://buwiwm.edu.pl/rekrutacja_il/).

   

  Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Ambasady RP w Hanoi, adres: 3 Chua Mot Cot, Hanoi,  wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z następującymi załącznikami:

  - opisem proponowanej pracy dyplomowej według następującej specyfikacji: 1,5-2 stron formatu a4, czcionka 12, odstęp 1,5; wymagane elementy opisu to: propozycja tematu, problemu i metody badawczej);

  - kopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju pochodzenia – kopią dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o ocenach uzyskanych w sesji zimowej na ostatnim roku studiów I stopnia lub ostatnim roku studiów magisterskich lub równoważnych oraz planowanym terminie ich ukończenia2 (Kandydaci kończący studia będą zobowiązani do przekazania kopii świadectwa ukończenia studiów najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 r.);

  - kopią zaświadczenia o stanie zdrowia;

  - kopią paszportu.

   

  Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.

   

  TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI DO AMBASADY RP W HANOI UPŁYWA Z DNIEM 24 CZERWCA 2016 r.

  UWAGA: Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

   

  Procedura naboru:

  Weryfikacja kandydatur pod względem spełniania wymogów formalnych programu i wyłonienie stypendystów przeprowadzone zostanie na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów.

   

  Ogłoszenie wyników naboru:

  Informacje o wynikach naboru zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych do dnia 1 SIERPNIA 2016 r.

   

  Dodatkowe informacje:

  Rozpoczęcie studiów II stopnia na wybranym przez stypendystę kierunku studiów poprzedzone będzie rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce („rok zerowy”).

   

  Po pierwszym roku studiów stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (dotyczy uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi).

  Językiem studiów jest zasadniczo język polski. Studia w innym języku są możliwe pod następującymi warunkami:

  - studia na wybranym kierunku są nieodpłatne;

  - spełnienia wymogów dotyczących potwierdzenia znajomości języka wykładowego - gdy jest to warunek uczelni przyjmującej.

   

   

  STUDIA III STOPNIA

  Stypendia oferowane na studia III stopnia w następujących dziedzinach nauk: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (Informacje na temat dziedzin nauk – załącznik nr 1 do ogłoszenia)

   

  Profil kandydata:

  - absolwent studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);

  - preferowani będą absolwenci studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych w kraju pochodzenia kandydatów (nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni).

   

  O stypendium mogą ubiegać się osoby, które już kształcą się na studiach III stopnia w Polsce. W tym przypadku wymagane jest, aby kandydaci na stypendia odbywali studia na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców, nie ponosząc jednocześnie kosztów kształcenia.

   

  Rekrutacja:

  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

  Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się na studia oraz spełnić wymagania uczelni dotyczące rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów – pozytywne przejście procesu rekrutacji na uczelni nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tej samej dziedziny nauk.

  Kwestionariusz kandydata należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (do pobrania pod adresem http://buwiwm.edu.pl/rekrutacja_il/).

   

  Kandydaci zobowiązani są dostarczyć, za pośrednictwem uczelni przyjmującej cudzoziemca na studia III stopnia, do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Ogrodowa 28/30, Warszawa, wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z następującymi załącznikami:

  - konspektem pracy doktorskiej sporządzonym według następującej specyfikacji: 4-5 stron formatu A4, czcionka 12, odstęp 1,5; wymagane elementy opisu to: propozycja tematu, problemu badawczego, hipotezy głównej i metody badawczej pracy, opis rozdziałów);

  - kopią dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów magisterskich uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich w państwie jego wydania (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);

  - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez uczelnię (lub promesę przyjęcia), w trybie przewidzianym dla cudzoziemców, na studia III stopnia ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z zaznaczeniem, iż warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);

  - opiniami dwóch samodzielnych pracowników naukowych (prof. lub dr hab.), w tym co najmniej jednego z Polski);

  - życiorysem wraz z listem motywacyjnym;

  - kopią zaświadczenia o stanie zdrowia (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);

  - kopią paszportu;

  - kopią dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (dotyczy osób już studiujących w Polsce lub posiadających ważną wizę).

  Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.

   

  TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI DO BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ UPŁYWA Z DNIEM 4 LIPCA 2016 r.

  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

   

  Procedura naboru:

  Weryfikacja kandydatur pod względem spełniania wymogów formalnych programu i wyłonienie stypendystów przeprowadzone zostanie na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów.

  Informacje o wyniku naboru zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem uczelni przyjmujących do dnia 10 SIERPNIA 2016 r.

   

  Dodatkowe informacje:

  Językiem studiów jest zasadniczo język polski, ale za zgodą uczelni przyjmującej możliwe są studia w innym języku.

  Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (dotyczy uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi).

   

  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU IM. I. ŁUKASIEWICZA.

  1. Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006r. Nr 190, poz.1406 z późn. zm).

  2. Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

  3. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w kraju zamieszkania, bądź w Polsce.

  4. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.

  5. Do obowiązków stypendysty należy:

  - udział w zajęciach przewidzianych programem nauczania oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich przedmiotów wymaganych w toku studiów;

  - obrona pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem studiów;

  - udział w rocznym kursie przygotowawczym (dotyczy studiów II stopnia);

  - udział w zjazdach i spotkaniach uczestników programu stypendialnego organizowanych w trakcie roku akademickiego.

  6. Niewywiązanie się stypendysty z ww. obowiązków, złamanie prawa stwierdzone prawomocnym workiem sądu, a także naruszenie regulaminu studiów obowiązującego w uczelni powoduje automatyczne przerwanie udziału w programie stypendialnym.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: