close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 26 marca 2018

  Ambasada RP w Hanoi, ul. 3 Chua Mot Cot, Ba Dinh, Hanoi, Wietnam, ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż jednego używanego samochodu marki Mercedes E200 K Elegance.

  Przedmiot przetargu:
  - Marka i model pojazdu: Mercedes E200 K Elegance

  - Kraj i rok produkcji: Niemcy, 2006
  - Skrzynia biegów: manualna
  - Nadwozie: Sedan, 5 miejsc
  - Pojemność silnika: 1796 cm3
  - Przebieg: 95 362 km
  - Kolor: czarny
  - Nr nadwozia: WDB2110411B050350
  - Paliwo: benzyna bezołowiowa
  - Stan: dobry

  - Wybrane wyposażenie dodatkowe: radio, klimatyzacja, skórzana tapicerka, elektrycznie sterowane szyby i lusterka.

   

  Cena wywoławcza wynosi 16 400,- USD (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dolarów amerykańskich).

  Samochód można oglądać w siedzibie Ambasady RP w Hanoi, ul. 3 Chua Mot Cot, od 3 do 12 kwietnia 2018 r. po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 024 38452027). Samochód jest sprzedawany w obecnym stanie, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Formularze przetargowe dostępne są w recepcji Ambasady. Formularz przetargowy musi być dostarczony do Ambasady do godziny 9:00, 13 kwietnia 2018 r., w zaklejonej kopercie oznaczonej „przetarg na samochód”  i zaadresowany:

  Komisja Przetargowa,
  Ambasada RP w Hanoi,
  3 Chua Mot Cot, Hanoi.

  Oferty złożone po terminie nie zostaną przyjęte.

  Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, warunkiem rozpatrzenia oferty oraz przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium w wysokości  1 640,- USD (słownie: tysiąc sześćset czterdzieści dolarów amerykańskich), płatne jest w gotówce w kasie Ambasady w umówionym terminie w dniu złożenia oferty, do godziny 9:00, 13 kwietnia 2018 r. W  przypadku, gdy uczestnik nie wygra przetargu, wadium zostanie mu zwrócone w terminie 7 dni od poinformowania o odrzuceniu oferty. W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, ale odmówi kupna samochodu, wadium nie zostanie zwrócone.

  Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,  oferta  pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

  - imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę oferenta

  - oferowaną cenę  i warunki jej zapłaty

  - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem sprzedawanego samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

  - oświadczenie oferenta o pokryciu wszelkich kosztów związanych ze zmianą rejestracji na niedyplomatyczną – nie dotyczy oferentów ze statusem dyplomatycznym.

   

  Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku  Skarbu Państwa, Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę gdy nie spełnia ona wymogów formalnych lub została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium. O fakcie odrzucenia oferty Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferenta.

   

  Uczestnicy przetargu nie mogą testować ani prowadzić samochodu.

  Samochód jest sprzedawany pod warunkiem, że wszystkie wymagane przez władze Wietnamu cła
  i podatki, jeśli takie mają zastosowanie, będą opłacone przez kupującego.
  Samochód zostanie przekazany kupującemu wyłącznie po wypełnieniu przez niego wszystkich podatkowych
  i administracyjnych zobowiązań wynikających z procedur sprzedaży samochodu.

  Jeśli nabywca korzysta z przywileju zwolnienia z podatku, musi przedstawić na to dowód i udostępnić sprzedającemu odpowiednie dokumenty konieczne do zmiany rejestracji samochodu.

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Ambasadzie RP w Hanoi w dniu 13 kwietnia 2018 r. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Oferowana cena jest ceną netto, nie obejmującą cła i podatków. Wpłaconą przez wybranego oferenta kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny.  Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Ambasady.

  W przypadku zgłoszenia tej samej najwyższej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji. Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy i zapłaty kwoty przetargowej w kasie Ambasady w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Po otrzymaniu kwoty przetargowej Ambasada Polska przekaże dokumenty samochodu nabywcy w celu opłacenia cła
  i podatków.

  Sprzedający może zamknąć przetarg w każdej chwili bez rozstrzygnięcia i bez podawania przyczyn.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: