close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi
  Referat ds. Konsularnych

  adres:
  5 Chua Mot Cot (wejście od ul. Ba Huyen Thanh Quan)
  Ba Dinh, Ha Noi
  Vietnam

  tel. +84-24 3845 2027
  fax +84-24 3823 6914
  e-mail: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.

  Jest to jednocześnie jedyny adres do korespondencji z Ambasadą RP w Hanoi.

  Skrzynka e-mailowa obsługiwana jest wyłącznie w godzinach pracy placówki.

   

   

  Interesanci przyjmowani są w sprawach wizowych w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.15-12.00 oraz 13.00-15.00.

   

  W sprawach prawnych we wtorki w godzinach 8.30-12.00 oraz 13.00-15.00. W sprawach paszportowych interesanci przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu.

   

  Odbiór dokumentów (w tym wiz) w piątki w godzinach 8.30-11.00.

   

  Ambasada RP w Hanoi jest nieczynna w święta polskie i wietnamskie.

   

  Obywatele polscy w sprawach pilnych przyjmowani są poza kolejnością, również poza godzinami przyjęć interesantów. Wyłącznie w nagłych sprawach (wypadek, aresztowanie, zagrożenie życia), wymagających natychmiastowej interwencji konsularnej funkcjonuje całodobowy dyżur: tel. +84 988 017 475
   

  Okręg konsularny obsługiwany przez Ambasadę RP w Hanoi obejmuje wyłącznie na terytorium Wietnamu.

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

   Dane kontaktowe IOD: adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  4. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: