close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA PRACOWNICZA

 • Lista wymaganych dokumentów  dla osób ubiegających się o wizę krajową (D/06) z prawem do pracy

  Wiza długoterminowa z prawem do pracy jest wizą krajową, wydawana na okres od 91 do 365 dni.

   

  1. wypełniona aplikacja wizowa z załączonymi fotografiami (2 szt.);
  2. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy);
  3. ubezpieczenie na kwotę minimum 30 tys. EUR obejmujące swym zakresem terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen, ważne od momentu wjazdu na terytorium Polski, do chwili podpisania umowy o pracę w Polsce i objęcia go tym samym ubezpieczeniem ZUS-u; przy aplikowaniu o wizę nie jest wymagane posiadanie ubezpieczenia na cały okres trwania kontraktu;
  4. dyplom ukończenia szkoły zawodowej o cyklu nauczania minimum rocznym i o profilu zgodnym z zawodem, który aplikujący ma wykonywać w Polsce przetłumaczony na język polski lub angielski, przez tłumacza przysięgłego; autentyczność dyplomu potwierdzona przez odpowiedni urząd wietnamski;
  5. krótki życiorys (CV), z wyszczególnieniem dotychczasowej pracy zawodowej, potwierdzony zaświadczeniami z poprzednich miejsc pracy; aplikujący musi wykazać się co najmniej 3 letnim stażem pracy w zawodzie, który ma wykonywać na terytorium RP;
  6. zezwolenie na pracę z odpowiedniego terenowo urzędu wojewódzkiego;
  7. umowa najmu lokalu, w którym aplikujący zamieszka po przyjeździe do Polski lub inny tytuł do zamieszkania z podaniem dokładnego adresu;
  8. zaakceptowany przez obie strony projekt umowy o pracę, z wymienioną kwotą wynagrodzenia, czasem pracy i zakresem obowiązków
  9. zaświadczenie o niekaralności;
  10. dokumenty potwierdzające skalę działalności przedsiębiorstwa, w którym aplikujący podejmie pracę, a w szczególności: wysokość dochodu osiąganego w roku bieżącym i poprzednim, wysokość opłaconego podatku dochodowego, wielkość zatrudnienia, wysokość opłaconych składek do ZUS;
  11. umowa najmu lub inny dokument własności, potwierdzający miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (siedziba firmy - dane teleadresowe);
  12. kopia wszystkich stron paszportu zawierających jakiekolwiek wpisy.

  Ponadto:

  każdy wnioskodawca przechodzi osobistą rozmowę z konsulem w Konsulacie RP w Hanoi w umówionym uprzednio terminie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: