close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA STUDENCKA

 • Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów aplikujących o krajową wizę studencką (D/09)

  Wiza studencka długoterminowa jest wizą krajową, wydawana na okres od 91 do 365 dni.

  1. wypełniona aplikacja wizowa z załączonymi fotografiami (2 szt.);
  2. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy);
  3. kserokopia wszystkich stron w paszporcie zawierających jakiekolwiek wpisy;
  4. ubezpieczenie na kwotę minimum 30 tys. EUR, obejmujące swym zakresem terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen, ważne przez minimum 3 miesiące od momentu wjazdu na terytorium Polski; przy aplikowaniu o wizę nie jest wymagane posiadanie ubezpieczenia na cały okres trwania nauki;
  5. oryginał świadectwa maturalnego (uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) przetłumaczony na język polski lub angielski, przez tłumacza przysięgłego;
  6. krótki życiorys (CV);
  7. dokument z polskiej uczelni zaświadczający akceptację posiadanych kwalifikacji kandydata do podjęcia studiów w Polsce zgodnie z wymogami polskiego prawa (uczelnia odpowiada za uznanie przedstawionych przez kandydatów dyplomów przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej - nostryfikacja);
  8. potwierdzenie uiszczenia czesnego za pierwszy rok studiów na wybranym kierunku studiów w polskiej uczelni (nie kurs języka polskiego);
  9. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku;
  10. dokumenty potwierdzające posiadane środki finansowe umożliwiające przelot, pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) i naukę (czesne i materiały dydaktyczne) w Polsce (np. wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy, rozlicznie podatkowe za ostatni rok wyłącznie na nazwisko studenta lub jego rodziców);
  11. dokument potwierdzający miejsce zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce.

  Ponadto:

  • każdy kandydat przechodzi osobistą rozmowę z konsulem w Konsulacie RP w Hanoi w umówionym uprzednio terminie

  UWAGA!

  Stypendyści Rządu Polskiego, udający sie do Polski na podstawie dwustronnego Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu RP a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego, podpisanego w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r., zwolnieni są z wymogu nr 6, 7, 8, 9 i 10 powyższej listy. Ponadto stypendyści zwolnieni są z obowiązku odbycia rozmowy z Konsulem.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: