close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

 •  

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE KONSULARNYM AMBASADY RP W HANOI DOKONUJE SIĘ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ: http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

   

  INFORMACJA O ZASADACH UZYSKANIA PASZPORTU DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

   

  Z uwagi na fakt, iż wyrobienie nowego paszportu w Konsulacie może potrwać ok. 2 miesięcy, zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 2 miesiące przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego. Ambasada nie ma wpływu na czas personalizacji dokumentów i termin ich wysyłki z Polski.

   

  W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego (art. 23, ust. 1, pkt. 3). Dokument ten, ważny do 12 miesięcy, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 10-letniego lub 5-letniego. Osoba wnioskująca o wydanie paszportu zachowuje dotychczasowy dokument przez cały okres trwania procedury. Oddaje go dopiero w momencie odbioru nowego paszportu.

   

  Złożenie wniosku o paszport centralnie spersonalizowany, związane jest z koniecznością pobrania odcisków palców z obu dłoni. W związku z czym, konieczne jest umówienie spotkania z Konsulem przez elektroniczny system rejestracji e-konsulat. Składanie wniosków o wydanie paszportu dla osoby małoletniej możliwe jest, po wcześniejszej rejestracji wizyty, we wtorki w godzinach 08:30-10:30.

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.

   

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej (do pobrania tutajskładają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

   

  Oboje rodzice przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej  i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu powinni okazać swoje ważne dokumenty paszportowe (lub odpowiednio  ew. dowody osobiste). Dokument paszportowy lub dowód osobisty, w którym zawarte są dane nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby.

   

  (Zatem rodzic, którego ta sytuacja dotyczy, powinien w pierwszej kolejności uzyskać dokument paszportowy, zawierający jego dane zgodne z aktualnym stanem prawnym).

   

  Należy złożyć:

   

  1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wniosek dostępny do pobrania tutaj).

  Wniosek paszportowy należy wydrukować, a następnie czytelnie wypełnić (tutaj znajduje się informacja o wypełnieniu wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu lub paszportu tymczasowego; informacja dostępna również w zakładce: Informacje Konsularne -> Zasady wypełniania wniosków o wydanie dokumentu paszportowego). Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis będzie zamieszczony w nowym paszporcie). W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

   

  2. Kolorową fotografię Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. WZÓR ZDJĘCIA.

  W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię: o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Powyższe wymogi stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia.

  W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku można złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  3. Odciski palców - od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków. Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   

  4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

   

  5. Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty w przypadku pełnoletnich studentów i emerytów, jak również innych osób przewidzianych przepisami. Nie obowiązku przedstawiania dokumentu uprawniającego do ulgi w opłacie za wydanie paszportu osobie małoletniej (do 18. roku życia).  

   

  6. Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach, o których mowa w § 3 i 4 oraz ewidencjach lub rejestrach, o których mowa w § 4, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności - organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

  Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w urzędzie konsularnym).

   

  ____________________

   

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpis zagranicznego aktu urodzenia małoletniego do sprawy wydania paszportu tymczasowego (w którym nie będzie zamieszczony numer PESEL).

   

  • Uwaga: W sytuacji, gdy przedkładane odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego nie dają podstaw do bezproblemowego wydania paszportu tymczasowego, konsul może żądać przedłożenia odpisu polskiego aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

  • Uwaga: zasady nadawania nazwiska dziecku: Jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem dziecko nosi nazwisko zgodnie z aktem małżeństwa, w zależności od treści oświadczenia złożonego przez małżonków w momencie zawarcia związku to może być nazwisko po ojcu, po matce lub podwójne nazwisko stanowiące połączenie nazwisk rodziców (małżonków); Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem dziecko nosi nazwisko ojca (jeśli nastąpiło uznanie dziecka i ojciec jest wpisany w akcie urodzenia) lub nazwisko matki; Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem dziecko nie może nosić podwójnego nazwiska stanowiącego połączenie nazwisk rodziców; Jeżeli dziecko nie zostało uznane przez ojca (ojciec nie jest wpisany w akcie urodzenia) dziecko nosi nazwisko matki; Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa matki albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie powyższe może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

   

  • Konieczność przekazania dotychczasowego dokumentu paszportowego do anulowania - wymóg przekazania konsulowi przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego dotychczasowego dokumentu paszportowego, w celu anulowania - w przypadkach odstąpienia od wymogu osobistego odbioru paszportu i paszportu tymczasowego, o których mowa  w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych. Ust. 2 a. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy, osoba ubiegająca się o dokument paszportowy przekazuje przed jego odbiorem organowi paszportowemu, w którym został złożony wniosek, dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy w celu jego anulowania.

   

  • Opłaty za wydanie paszportu są przyjmowane tylko w walucie miejscowej (dong wietnamski - VND), w gotówce, w Konsulacie (tutaj znajduje się Tabela opłat konsularnych). 

   

   

  Podstawy prawne:

   

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn. zm. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 758);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1026, z późn. zm).

   

   

  <   >

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: