close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 10-LETNI DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 •  

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE KONSULARNYM AMBASADY RP W HANOI DOKONUJE SIĘ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ: http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

   

  INFORMACJA O ZASADACH UZYSKANIA PASZPORTU 10-LETNIEGO, CENTRALNIE SPERSONALIZOWANEGO, Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI, DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

   

  Z uwagi na fakt, iż wyrobienie nowego paszportu w Konsulacie może potrwać ok. 2 miesięcy, zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 2 miesiące przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego. Ambasada nie ma wpływu na czas personalizacji dokumentów i termin ich wysyłki z Polski.

   

  W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego (art. 23, ust. 1, pkt. 3). Dokument ten, ważny do 12 miesięcy, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 10-letniego. Osoba wnioskująca o wydanie paszportu zachowuje dotychczasowy dokument przez cały okres trwania procedury. Oddaje go dopiero w momencie odbioru nowego paszportu.

   

  Złożenie wniosku o paszport centralnie spersonalizowany związane jest z koniecznością pobrania odcisków palców z obu dłoni, w związku z czym konieczne jest umówienie spotkania z Konsulem przez elektroniczny system rejestracji e-konsulat. Składanie wniosków o wydanie dokumentu paszportowego możliwe jest, po wcześniejszej rejestracji wizyty, we wtorki w godzinach: 08:30-10:30

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu  składa:

   

  1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  (wniosek dostępny do pobrania tutaj).

  Wniosek paszportowy należy wydrukować, a następnie czytelnie wypełnić (tutaj znajduje się Informacja o wypełnieniu wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu lub paszportu tymczasowego; informacja dostępna również w zakładce: Informacje Konsularne -> Zasady wypełniania wniosków o wydanie dokumentu paszportowego). Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki  (podpis ten zostanie zamieszczony w nowym paszporcie).

  Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  2. Kolorową fotografię Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. WZÓR ZDJĘCIA.

  Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię:

  o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej .

   

  3. Odciski palców - od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków. Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   

   

  4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

  Uwaga: Osoba nieposiadająca numeru PESEL, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (dotyczy w jednakowym zakresie kobiet i mężczyzn).

   

   

  5. Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty w przypadku pełnoletnich studentów i emerytów, jak również innych osób przewidzianych przepisami. Nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu uprawniającego do ulgi w opłacie za wydanie paszportu osobie małoletniej (do 18. roku życia). 

   

   

  6. Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach, o których mowa w § 3 i 4 oraz ewidencjach lub rejestrach, o których mowa w § 4, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności - organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

  Przy składaniu wniosku należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność już upłynęła. Dane tego dokumentu należy wskazać w rubryce nr 12 wniosku paszportowego, a w razie braku jakiegokolwiek dokumentu paszportowego (lub odpowiednio - dowodu osobistego), należy zamieścić adnotację „brak dokumentu tożsamości”.

   

  ______________

   

  • Konieczność przekazania dotychczasowego dokumentu paszportowego do anulowania - wymóg przekazania konsulowi przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego dotychczasowego dokumentu paszportowego, w celu anulowania - w przypadkach odstąpienia od wymogu osobistego odbioru paszportu i paszportu tymczasowego, o których mowa  w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych. Ust. 2 a. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy, osoba ubiegająca się o dokument paszportowy przekazuje przed jego odbiorem organowi paszportowemu, w którym został złożony wniosek, dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy w celu jego anulowania.

   

   

  • Uwaga: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

   

  • Osoba planująca podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju w zakresie dotyczącym możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

   

  • Opłaty za wydanie paszportu są przyjmowane tylko w walucie miejscowej (dong wietnamski - VND), w gotówce, w Konsulacie (tutaj znajduje się Tabela opłat konsularnych).

   

   

  Podstawy prawne:

   

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn. zm. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 758);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1026, z późn. zm).

   

   

   

  <     >

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: