close

 • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
 • BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân trong hồ sơ lãnh sự

   

   

  Theo điều khoản 13 Nghị định số 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46 / EC (GDPR), chúng tôi xin thông báo:

   

  1. Quản trị viên các dữ liệu cá nhân của Ông/Bà, theo cách hiểu của điều khoản 4 điểm 7 của RODO, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trụ sở tại Ba Lan, Warsaw (00-580), Đại lộ J. Ch. Szucha 23.
  2. Lãnh sự Ba Lan tại Hà Nội, có trụ sở tại Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ của quản trị viên liên quan đến dữ liệu trong hồ sơ lãnh sự của mình. 
  3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã chỉ định Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu (IOD), thực hiện nhiệm vụ của mình liên quan đến dữ liệu được xử lý trong Bộ Ngoại giao và các chi nhánh ở nước ngoài. Chức năng này được thực hiện bởi Bà Ewa Wolska.

   

  Thông tin liên hệ của IOD:

   

  Địa chỉ trụ sở: Đại lộ J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

       Địa chỉ email: iod@msz.gov.pl

   

  1. Chỉ những người được Quản trị viên ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu. 
  2. Dữ liệu trong hồ sơ lãnh sự được xử lý trên cơ sở các tiên đề nêu trong điều khoản 6 điều luật 1 chữ c của RODO với mục đích để lãnh sự của CH Ba Lan có thể thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ các điều khoản luật riêng biệt (được liệt kê trong bảng dưới đây).
  3. Dữ liệu được bảo vệ theo các quy định của RODO và không thể được cung cấp cho các bên thứ ba không có quyền truy cập các dữ liệu này, và cũng sẽ không được chuyển cho nước thứ ba mà nước này không đáp ứng được ít nhất là việc bảo đảm bảo vệ tương đương theo quy định của RODO. Dữ liệu chỉ có thể được chuyển sang nước thứ ba chỉ khi nghĩa vụ đó được quy định trong luật Ba Lan hoặc luật của Liên minh châu Âu, theo quy định của điều khoản 44 - 46 RODO.
  4. Dữ liệu của Ông/bà có thể được cung cấp cho các thực thể có liên quan, bao gồm cả các cơ quan công quyền, trên cơ sở các quy định pháp luật.
  5. Cung cấp dữ liệu cá nhân của Ông/Bà là một yêu cầu theo luật định và là cần thiết để xem xét sự việc.
  6. Trong trường hợp khi các điều khoản cụ thể không quy định khác, Ông/Bà có quyền kiểm soát việc xử lý dữ liệu được đề cập trong khoản 15-19 RODO, đặc biệt là quyền truy cập dữ liệu của bản thân và sửa, xóa hoặc giới hạn xử lý (trong khuôn khổ mà điều 17 và 18 của RODO cho phép áp dụng).
  7. Dữ liệu của Ông/Bà sẽ không được xử lý theo phương thức tự động mà sẽ có tác động để đưa ra quyết định có thể có hiệu lực pháp lý hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến nó. Dữ liệu sẽ không được lập hồ sơ.

     Ông/Bà có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan giám sát theo địa chỉ: Chủ tịch Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

  Phố Stawki 2

  00-193 Warszawa.

   

   

  Chi tiết về cơ sở pháp lý, mục đích và thời gian xử lý dữ liệu cá nhân

  liên quan đến các hoạt động cụ thể được thực hiện bởi lãnh sự Cộng hòa Ba Lan

   

   

  CƠ SỞ PHÁP LÝ

  MỤC ĐÍCH

  THỜI HẠN

  Các trường hợp liên quan đến tài liệu bị mất và chuyển tài liệu được tìm thấy

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự, đạo luật ngày 6 tháng 8 năm 2010 về chứng minh thư

   

  Thực hiện thông báo về việc giấy tờ tùy thân bị mất hoặc hư hỏng  và cấp giấy chứng nhận về việc mất hoặc hư hỏng giấy tờ tùy thân. Chuyển giấy đăng ký và bằng lái xe sang Ba Lan.

  5 năm

   

  Các sự việc về thị thực

  Đạo luật ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài, nghị định của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu số 810/2009 ngày 13 tháng 7 năm 2009 thiết lập Bộ luật Cộng đồng về Thị thực (Bộ luật thị thực), Đạo luật ngày 14 tháng 7 năm 2006 về nhập cảnh vào lãnh thổ, lưu trú và rời khỏi lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan của công dân các quốc gia thành viên EU và các thành viên gia đình họ, Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cấp hoặc từ chối cấp thị thực Schengen hoặc thị thực quốc gia, rút hoặc thu hồi thị thực và xem xét đơn đề nghị xem xét lại đơn xin thị thực.

  2 năm (kể từ ngày quyết định)

  Các sự việc liên quan đến dịch thuật

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 – Luật Lãnh sự

   

  Dịch thuật tài liệu, chứng thực bản dịch

   

  5 năm

  Các sự việc liên quan đến hỗ trợ lãnh sự

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự và liên quan đến điều 6 đoạn 1 chữ c và d và điều 9 đoạn 2 chữ c RODO

  Hỗ trợ lãnh sự

  5 năm (ngoại trừ dữ liệu cá nhân liên quan đến việc trả lại tiền đặt cọc hoặc các đồ vật được tìm thấy mà những dữ liệu này được xử lý vô thời hạn)

  Các sự việc liên quan đến hỗ trợ tư pháp

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 – Luật Lãnh sự

  Trao công văn, phỏng vấn, chuyển thông tin đến cơ quan chức năng, tòa án hoặc viện kiểm sát theo đơn đề nghị hỗ trợ tư pháp

  5 năm

   

  Các sự việc liên quan đến hộ tịch và đổi họ tên

  Đạo luật ngày 28 tháng 11 năm 2014 - Luật về văn bản tình trạng hộ tịch, Đạo luật ngày 17 tháng 10 năm 2008 về thay đổi tên và họ và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Thực hiện đơn đề nghị thực hiện các hành động được cho phép trong các quy định pháp luật có liên quan

  50 năm (kết hôn tại lãnh sự quán CH Ba Lan)

  10 năm (thay đổi tên và họ, công nhận quan hệ cha con, sinh, tử, kết hôn ở nước ngoài, sao chép hồ sơ hộ tịch ở Cộng hòa Ba Lan, các vấn đề khác về tình trạng hôn nhân)

  Các sự việc công chứng

  Đạo luật ngày 14 tháng 2 năm 1991 - Luật về công chứng, Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Thực hiện đơn đề nghị về thực hiện các hoạt động công chứng được các quy định pháp luật cho phép.

   

  10 năm (dữ liệu liên quan đến cấp hồ sơ công chứng)

  2 năm (những hoạt động công chứng khác)

  Các sự việc cấp hộ chiếu tạm thời

  Nghị định của Đại diện các Chính phủ thuộc các Quốc gia thành viên, được tập hợp trong khuôn khổ Hội đồng ngày 25 tháng 6 năm 1996 về việc thiết lập hộ chiếu tạm thời, Đạo luật ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cấp hộ chiếu hoặc hộ chiếu Ba Lan tạm thời cho người nước ngoài.

  10 năm

  Sự việc về Thẻ người Ba Lan

  Đạo luật ngày 7 tháng 9 năm 2007 về Thẻ người Ba Lan và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Chấp thuận, từ chối chấp thuận, hủy hoặc gia hạn thời hạn của Thẻ Ba Lan

  10 năm

  2 năm trong trường hợp báo Thẻ Ba Lan bị mất hoặc bị hỏng

  Thẻ học sinh

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cấp thẻ học sinh

  5 năm

  Các sự việc về hợp pháp hóa giấy tờ và cấp giấy tờ ở nước ngoài

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu do cơ quan nhà nước cấp hoặc được chứng thực ở nước sở tại

  2 năm

  Các sự việc liên quan đến qua lại biên giới địa phương

  Nghị định 1931/2006 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng châu Âu thiết lập các quy định về qua lại biên giới địa phương trên các đường biên giới đất liền bên ngoài các quốc gia thành viên và sửa đổi các quyết định của Công ước Schengen và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cấp, từ chối cấp, hủy giấy phép qua biên giới cho giao thông biên giới địa phương

  2 năm

  Các sự việc về hộ chiếu

  Đạo luật ngày 13 tháng 7 năm 2006 về hộ chiếu và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cấp, báo mất, bảo hỏng, từ chối cấp và thu hồi hộ chiếu.

   

  60 năm trong trường hợp cấp hộ chiếu, 10 năm trong trường hợp khác

  Các sự việc hồi hương

   

  Đạo luật ngày 7 tháng 9 năm 2007 về hồi hương và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

   

   

  Đạo luật ngày 7 tháng 9 năm 2007 về hồi hương và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Công nhận là người gốc Ba Lan, cấp thị thực hồi hương, hỗ trợ những người hồi hương từ ngân sách nhà nước

  25 năm

  Các sự việc liên quan đến thừa kế

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

   

  Thực thi quyền thừa kế được chuyển cho Kho bạc Nhà nước; giải quyết thừa kế mở trước ngày 10 tháng 5 năm 2002.

  Vô thời hạn

  Các sự việc liên quan đến công dân Ba Lan

  Đạo luật ngày 2 tháng 4 năm 2009 về quyền công dân Ba Lan và Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Thực hiện đơn đề nghị Tổng thống Cộng hòa Ba Lan trao quốc tịch Ba Lan, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan, khôi phục quốc tịch Ba Lan, xác nhận quốc tịch Ba Lan, chấp nhận đơn đồng ý quốc tịch Ba Lan, từ bỏ quốc tịch Ba Lan, công nhận quốc tịch Ba Lan .

  25 năm (về việc khẳng định quốc tịch, được nhận, công nhận, khôi phục quốc tịch và mất quốc tịch)

  5 năm (trong phạm vi thư tín khác về các vấn đề công dân)

  Các sự việc liên quan đến giành thông tin

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cung cấp thông tín

  2 năm

  Các sự việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cấp giấy chứng nhận để phục vụ lợi ích hợp pháp của một bên hoặc nghĩa vụ phát sinh từ một quy định của pháp luật.

   

  10 năm, còn trong trường hợp cấp giấy chứng nhận trong vấn đề nhập khẩu hoặc vận chuyển vũ khí và đạn dược qua lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, vận chuyển xác chết và khai quật là 5 năm.

  Các sự việc liên quan đến hỗ trợ người Ba Lan ở nước ngoài

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự và dựa trên cơ sở của điều 6 đoạn 1 chữ d và điều 9 đoạn 2 chữ c RODO

   

  Bảo vệ quyền lợi của công dân Ba Lan và pháp nhân Ba Lan tạm trú ở nước ngoài, bao gồm thông báo về các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng

  5 năm

  Bầu cử quốc gia và trưng cầu dân ý

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh và Đạo luật ngày 5 tháng 1 năm 2011 -  Bộ luật bầu cử

   

  Tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Hạ viện CH Ba Lan và Thượng viện CH Ba Lan, Nghị viện châu Âu và trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc.

  5 năm

  Các sự việc liên quan đến thẻ thuyền viên và các vấn đề hàng hải khác

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Cấp thẻ thuyền viên, cấp giấy chứng nhận tạm thời là thành viên của tàu Ba Lan, chứng nhận an ninh tàu

  10 năm trong các vấn đề liên quan đến thẻ thuyền viên, 5 năm – cho các việc còn lại

  EPUAP

  Đạo luật ngày 17 tháng 2 năm 2005 về tin học hóa các hoạt động của các thực thể thực hiện các nhiệm vụ công cộng

  Xác nhận một hồ sơ đáng tin cậy

  20 năm

   

  Các sự việc liên quan đến các đơn xin phép phục vụ trong quân đội nước ngoài, truy cập vào tài liệu trong dữ liệu của IPN

  Đạo luật ngày 25 tháng 6 năm 2015 - Luật lãnh sự

  Chuyển đơn đề nghị chấp thuận cho việc phục vụ trong quân đội/tổ chức quân sự nước ngoài tới cơ quan có thẩm quyền, chuyển đơn tới Viện Tưởng niệm quốc gia để truy cập vào các tài liệu trong thuộc dữ liệu của Viện này

  10 năm

  Print Print Share: